Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
158 TensorFlow 2.4.1 CVE-2021-37678 4.6 (Medium) 2021/08/19 대응방안보기
157 libmicrohttpd 0.9.23 CVE-2021-3466 10.0 (Critical) 2021/05/04 대응방안보기
156 Libevent 2.0.17 CVE-2014-6272 7.5 (High) 2017/12/08 대응방안보기
155 SQlite 3.25.0 CVE-2020-11656 7.5 (High) 2021/07/22 대응방안보기
154 Bouncy Castle 1.46 CVE-2018-5382 7.5 (High) 2021/04/21 대응방안보기
153 Apache Tomcat 5.5.28-deployer CVE-2020-8022 7.2 (High) 2021/03/17 대응방안보기
152 Spring Framework 4.1.9.RELEASE CVE-2018-1270 7.5 (High) 2021/04/23 대응방안보기
151 Apache Spark 2.3.0 CVE-2020-9480 9.3 (Critical) 2021/04/02 대응방안보기
150 Apache Storm 1.1.0 CVE-2018-11779 7.5 (High) 2019/10/09 대응방안보기
149 Apache Hadoop 2.9.1 CVE-2018-8029 9.0 (Critical) 2020/10/08 대응방안보기
맨 위로
맨 위로