Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 게시물 제목, 작성자등 정보 제공
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
132 ruamel-yaml 0.16.7 CVE-2019-20478 10.0 (Critical) 2020/02/27 대응방안보기
131 Apache Hadoop 2.7.1 CVE-2018-8029 9.0 (Critical) 2020/02/27 대응방안보기
130 Apache Hadoop 2.7.1 CVE-2016-6811 9.0 (Critical) 2018/05/10 대응방안보기
129 rails 6.0.0.beta1 CVE-2019-5420 7.5 (High) 2019/10/09 대응방안보기
128 rails 6.0.0.beta1 CVE-2020-8165 7.5 (High) 2020/10/17 대응방안보기
127 Apache Tomcat 5.5.20-deployer CVE-2016-5425 7.2 (High) 2020/07/23 대응방안보기
126 Apache Tomcat 5.5.20-deployer CVE-2009-3548 7.5 (High) 2019/03/25 대응방안보기
125 Apache Tomcat 5.5.20-deployer CVE-2011-3190 7.5 (High) 2019/03/25 대응방안보기
124 OpenCV 2.4.11 CVE-2017-12602 7.8 (High) 2019/10/02 대응방안보기
123 OpenCV 2.4.11 CVE-2017-12600 7.8 (High) 2019/10/02 대응방안보기
맨 위로
맨 위로